Gegevens bedrijf

EJ Capturing is een eenmanszaak, gevestigd te Amersfoort.
EJ Capturing
Kabof 35
3828JA Hoogland

Kvk: 65030435

Leveringsvoorwaarden
Wij adviseren u om deze Algemene Voorwaarden goed door te lezen, alvorens u (schriftelijk) contact opneemt via mail en/of via het contact formulier van onze website (www.ejcapturing.nl). Bij het ondertekenen van de offerte en / of overeenkomst gaat u automatisch in vrije wil en beweging akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden hieronder zijn beschreven.
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en op iedere rechtsverhouding die daaruit voortvloeit (al dan niet op basis van een verzoek om diensten van de Klant aan EJ Capturing). Als een Klant verzoekt om diensten van EJ Capturing, dan geldt zulks als een wilsverklaring dat zij aan deze voorwaarden is gebonden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang boven andere algemene voorwaarden (zoals: die van de Klant). EJ Capturing behoudt zich het recht voor om de deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als zij dat doet, dan zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen.
  
Offerte
EJ Capturing stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project- gerelateerde zaken. EJ Capturing bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij elke offerte is één correctieronde in de montage (enkel de clip & documentaire-montage) inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. Dit geldt specifiek voor trouwfilms – niet voor corporate werk. Extra correcties of correctierondes zullen gefactureerd worden.

Cliënten
De cliënten zijn de bruid en de bruidegom, onafhankelijk van de persoon die voor de diensten betaalt.

Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. EJ Capturing hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km.

Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van EJ Capturing. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt EJ Capturing de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. EJ Capturing behoudt te allen tijde het recht voor om het werk dat zij gedurende de overeenkomst ontwikkelt te gebruiken bij de promotie van haar diensten (o.a. het plaatsen op de website, het aanbieden aan blogs en het insturen voor award shows). De klant geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan EJ Capturing om zijn/haar films en ander beeldmateriaal te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik tenzij vooraf schriftelijk door de klant anders is aangegeven. Het is mogelijk om het recht tot publiceren af te kopen voor €300,-.
Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, EJ Capturing. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met EJ Capturing. EJ Capturing is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma / Stemra.

Ontvangst eindproduct
De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen twee (laagseizoen) tot twaalf weken (hoogseizoen) naar de client verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Een correctieronde voor zowel de clip als de documentaire-montage is inbegrepen, bedoeld voor kleine correcties. Indien de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de overige uren na overleg gefactureerd worden. EJ Capturing behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Over de montage van andere producten (waaronder de ceremonie) is geen correctieronde opgenomen – de 1e versie is de definitieve versie. Ook een eventueel te ontvangen dvd of Blu-Ray is direct definitief. Eventuele correcties moeten binnen twee (2) weken na de (digitale) ontvangst van de trouwfilm binnen zijn. Daarna zal de film als definitief worden beschouwd. Klachtenprocedure
Op het moment van ontvangst zal de klant controleren of de producten qua aantal en hoedanigheid aan de overeenkomst voldoen. De klant kan geen beroep meer doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, indien de klant dit niet binnen 14 dagen aan EJ Capturing heeft gemeld. Ingezonden klachten worden binnen een termijn van 14 dagen naar redelijkheid beantwoord. Ingezonden klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Betalingscondities & annulering
Een project kan worden toegezegd middels een schriftelijk akkoord via brief, email of fax. EJ Capturing vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 40%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Het resterende bedrag zal binnen twee weken na de werkzaamheden gefactureerd worden. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De annulering van een opdracht, ongeacht de reden, moet binnen drie maanden voor de gereserveerde datum per mail of schriftelijk bij EJ Capturing binnen zijn. Bij een annulering wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht. Bij een annulering binnen minder dan drie maanden is dat 50%, en bij minder dan een maand 75%. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail (ejcapturing@gmail.com). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien EJ Capturing echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt EJ Capturing het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling.

[UPDATE ivm de COVID-19 maatregelen: Vanwege de onzekerheden die de maatregelen met zich meebrengen over het al dan niet door kunnen gaan van bruiloften of ceremonies heeft EJ Capturing besloten om de voorwaarden mbt het verplaatsen van de bruiloft tijdelijk te versoepelen. Dit houdt in dat bruidsparen een bruiloft eenmalig kosteloos kunnen verplaatsen naar een andere datum binnen hetzelfde jaar of daarbuiten. Mocht dit voor een tweede keer nodig zijn, bedragen de kosten hiervoor €215,-. Ook als dit minder dan twee maanden voor de initiële trouwdatum wordt besloten. Wel dient er gezamenlijk gezocht te worden naar een alternatieve datum waarop EJ Capturing beschikbaar is. Wanneer er besloten wordt de bruiloft te verplaatsen (en dus niet te annuleren) naar een datum zonder beschikbaarheid, zal dit worden gezien als een annulering van de opdracht en gelden bovenstaande afspraken.

Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Verhindering
In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om de videograaf / videografen te vervangen door een andere videograaf (bijvoorbeeld door ziekte of soortgelijke gevallen). Wanneer de videograaf niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijden het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.

Overwerk
Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van € 150. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de cliënten.

Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Midden-Nederland zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.